Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


1. Administratorem danych osobowych jest

            Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
                z siedzibą przy ul. Alfonsa Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
                            
                                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


     lub pisemnie na adres:

                  Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół Technicznych

 1. A. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu m.in.:

       - wypełnienia obowiązku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych,


     - prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej.

 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wymaganych przepisami ustawy o oświacie oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

 

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na  podstawie przepisów prawa.

 

 1. Do danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia i/lub przetwarzania, podmioty zewnętrzne  realizujące usługi na rzecz Zespołu Szkół Technicznych, w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, firmy świadczące usługi z zakresu księgowości itp.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o oświacie oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

 1. Osoby, których administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych uprawnione są do:
 2. a) dostępu do swoich danych osobowych
 3. b) poprawiania swoich danych osobowych,
 4. c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

        - zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

        - potrzeby zapobieżenia usunięcia danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół 
      Technicznych w Grudziądzu w związku z monitoringiem wizyjnym jest


                             Dyrektor Zespół Szkół Technicznych
                 z siedzibą przy ul. A. Hoffmanna 1-7 w Grudziądzu.

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można   
      kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

                                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       lub pisemnie na adres:

                   Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół Technicznych,
                                 ul. A. Hoffmanna 1-7, Grudziądz

  Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku spoczywającego na administratorze na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) oraz na podstawie kodeksu pracy (Art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz.U.2020.1320).

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrona mienia placówki.

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Do danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz szkoły w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, pracownicy placówki na podstawie posiadanych upoważnień nadanych przez Dyrektora placówki oświatowej.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje: 4 kamery wewnętrzne i 6 zewnętrznych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowane osoby są    uprawnione do:
 2.      a) dostępu do swoich danych osobowych,
 3.  b) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

            - zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

            - potrzeby zapobieżenia usunięciu danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

 • c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 •  

  1Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej