Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ważne informacje dotyczące matury

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2024r.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 [pobierz]

Absolwenci 5-letniego technikum, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę, przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przeprowadzanego na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu (Dz.U. z 2022r. poz.1246)

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2024r. w terminie do 2 października 2023 r. składa przewodniczącemu SZE (dyrektor szkoły) wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2024r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

Deklaracja uczestnictwa w maturze 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024r. [pobierz] 

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

 1. Absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

Do egzaminu  z przedmiotu dodatkowego nie muszą przystąpić absolwenci dowolnego typu szkoły posiadający dyplom zawodowy na poziomie technika.

 1. b) Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a)
 2. c) Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

 

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

 

NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2024 R.

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna ( poziom podstawowy)

część ustna ( bez określania poziomu)

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmioty dodatkowe

część pisemna (poziom rozszerzony)

część ustna ( bez określania poziomu)

wybór spośród:

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura antyczna

• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

•  język polski

•  matematyka

•  wiedza o społeczeństwie

 

język obcy nowożytny 

 

 

Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego na podstawie ‎odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:‎

 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi przyczynami
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z zaburzeniem widzenia barw
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość j. polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu)
 • zdający będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego:

 • opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej (trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, cudzoziemcy)

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć razem z deklaracją (do 2.10.2023r.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024  [pobierz]

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku   [pobierz] 

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (3 – 17 czerwca 2024r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (20.08.2024r.-część pisemna, 21.08.2024r.-część ustna) może przystąpić absolwent, który:

 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i w części ustnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony lub posiada dyplom zawodowy na poziomie technika,

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego.

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 16 lipca 2024r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.
 2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

 

 Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 09.07.2024r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo jego egzamin został unieważniony, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

Jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu z żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, na świadectwie znajdzie się adnotacja: „Absolwent spełnia warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika”

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy
 2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali z w/w urządzeń i pomocy,
 3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 
 4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi albo korzystanie z rozwiązań innego absolwenta.

 

 Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w kolejnych latach

 

Absolwent, który ukończy szkołę w 2024r., ale nie przystąpi do egzaminu maturalnego w 2024r. lub przystąpi do egzaminu, ale nie zda egzaminu i nie otrzyma świadectwa dojrzałości, będzie mógł przystąpić do egzaminu z niezdanego przedmiotu w kolejnych latach (Formuła 2023).

Jeśli absolwent nie zda egzaminu przez 5 lat, będzie musiał przystąpić do egzaminu  w pełnym zakresie.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych zdanych w latach ubiegłych oraz do egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystępował w latach ubiegłych.

Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.