Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REKRUTACJA

Zasady i kryteria rekrutacji

Harmonogram naboru

Instrukcja wypełniania wniosku w systemie naboru elektronicznego

Dokumenty wymagane przez szkołę:.

  •  Wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna.
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych).
  • Potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej.
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

.