Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt POKL realizowany w latach 2008-2010
1.09.2008 r. rozpoczęto w Zespole Szkół Technicznych realizację projektu Pt. „Wykształcenie absolwenta dobrze przygotowanego do egzaminów zewnętrznych i pracy zawodowej”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach POKL.

Skrót POKL oznacza – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów. Nasz projekt jest realizowany w Priorytecie IX, działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Realizacją projektu objęto 21 klas technikum. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, doradztwa zawodowego przygotowania do egzaminu nadającego uprawnienia energetyczne SEP. Organizowane są także wyjazdy do zakładów pracy, wykłady i prelekcje. Zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do pracowni specjalistycznych.

Na plakatach umieszczonych w salach i na banerze znajdującym się na korytarzu pojawiły się oznaczenia związane z realizacją projektu i mają one symboliczną wymowę.


Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd, jak również kolor tła.Nawiązuje też do symboliki flagi Polski – kolory pozostałych 2 gwiazd. W sposób symboliczny komunikuje o przepływie funduszy przez nadanie dynamiki gwiazdom. Niebieskie tło symbolizuje okno z widokiem na niebo, tworzy kadr przestrzeni, świata, w którym lecą połączone gwiazdy. Połączenie gwiazd oraz ich symbolika poprzez kolor mówią nam o wspólnocie UE i jej trwałości.Symbol UE składa się z 12 gwiazd na tle prostokątnej flagi.

Na drzwiach sal, w których odbywają się zajęcia współfinansowane przez UE umieszczono znaczek EFS.
Skrót EFS oznacza Europejski Fundusz Społeczny. EFS – to jeden z funduszy strukturalnych którego zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE. Z EFS pochodzi m.in.:wsparcie polityki rynku pracy, wyrównywanie szans na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.