Ułatwienia dostępu

Skip to main content

RPO 2022-2023


 

 

W Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu od dnia 1.05.2022 r. gmina – miasto Grudziądz realizuje nowy projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

- realizacja staży uczniowskich u lokalnych pracodawców,

- przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie doskonalenia umiejętności
i kompetencji zawodowych,

- podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów,

- realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych
na rynku pracy,

- wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 687 185,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 518 298,32 zł

Czas realizacji projektu: 1.05.2022 r. – 31.08.2023 r.

 

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie:

http://projekt-rozwoj-szkolnictwa.zst-grudziadz.pl/

  

Regulamin rekrutacji: 

https://zst-grudziadz.pl/nowa/images/dokumenty/RPO_2022-2023/REGULAMIN-REKRUTACJI_2022-05.doc

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: 

https://zst-grudziadz.pl/nowa/images/dokumenty/RPO_2022-2023/uczniowie-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie_uczniowie.docx

 

Formularz rekrutacyjny: 

https://zst-grudziadz.pl/nowa/images/dokumenty/RPO_2022-2023/uczniowie-Formularz_rekrutacyjny_ZSTv2.docx

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

https://zst-grudziadz.pl/nowa/images/dokumenty/RPO_2022-2023/uczniowie-Oswiadczenie-UP-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-1.docx