Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekty Erasmus+
W latach 2020 - 2022 nasza szkoła bierze udział w Europejskim Projekcie w ramach programu Erasmus+

„Budowanie postaw i umiejętności przedsiębiorczych w szkołach europejskich”

 

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych jest kluczowym składnikiem endogenicznego wzrostu, oraz koniecznością dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego oraz spójności społecznej. Jest coraz więcej dowodów na pozytywne skutki edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Młode osoby przechodzące przez te programy rozwiną bardziej przedsiębiorcze postawy, znajdą pracę wcześniej po ukończeniu studiów i założą więcej firm, tworząc w ten sposób więcej miejsc pracy. Ekonomia społeczna UE, według KE, zatrudnia ponad 11 milionów osób, około 6% aktywnej siły roboczej: z tego 26% jest zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych.  

 W ostatnim czasie zatrudnienie w  przedsiębiorstwach społecznych wzrosło o 8%, co stanowi również obiecujący początek walki z bezrobociem i złymi warunkami pracy. Edukacja i szkolenia są kluczowymi czynnikami w tym procesie.

Bem4You (skrót nazwy projektu) został zaprojektowany do współpracy różnych organizacji, które mają wiedzę specjalistyczną w zakresie edukacji, ponieważ istnieją różne wdrożenia w każdej z nich. Zamierzamy przeprowadzić analizę porównawczą programów na rzecz przedsiębiorczości i stworzyć program nauczania dla nowych kursów.

 Ogólnym celem jest zbudowanie systemu, który ostatecznie umożliwi wszystkim uczniom odbiór wysokiej jakości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, z którego mogą korzystać na każdym etapie procesu edukacyjnego, mającego na celu rozwój konkurencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

 4 szkoły średnie z Hiszpanii, Polski, Włoch i Portugalii o charakterze non-profit oraz organizacja (Paydas) z Turcji w ciągu 24 miesięcy zamierza przeszkolić 45 uczniów podczas 3 mieszanych mobilności i 20 nauczycieli w ramach 2 wspólnych szkoleń dla pracowników.

 

Cele:

• Stymulowanie innowacyjnego i przedsiębiorczego nastawienia wśród studentów przez wprowadzenie przedsiębiorczości jako kluczowej kompetencji w programach szkolnych, szczególnie w szkołach średnich, które powinno znaleĽć  właściwie odzwierciedlenie w materiałach do nauczania;

• Zaprojektowanie i opracowanie nowego modelu wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości przyśpieszającego innowacje społeczne i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi w obrębie systemu edukacji szkolnej w Europie.

• Zwiększenie umiejętności rozwijania własnych kompetencji nauczycielskich poprzez aktualizację profesjonalnego know-how oraz poprzez rozpoznanie przyszłych trendów i zmian w sektorze zatrudnienia. W wyniku projektu szkoła przeprowadzi analizę potrzeb nauczycieli i opracuje program  w ramach analizy tych potrzeb. Trzy mieszane mobilności przygotują uczniów, którzy otrzymają edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej przez wyszkolonych wcześniej nauczycieli.

Edukacja przedsiębiorczości przyczyni się również do ogólnego rozwoju zrozumienia biznesu i przedsiębiorców oraz postaw bardziej pozytywnych w stosunku do przedsiębiorczości. Każdy partner projektu wniesie elementy składowe dla połączonego programu nauczania i metodologii procesu. W rezultacie uczniowie nabędą umiejętność uczenia się, która da im przewagę konkurencyjną w zakresie funkcjonowania i rozwoju w życiu zawodowym.

Projekt oferuje również możliwość opracowania oceny i walidacji procesu poznawczego, których obecnie brakuje w ramach przedsiębiorczości.

 

W dniach 26-28.01.2020 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w miejscowości Torrelavega (Hiszpania). Miało ono charakter organizacyjny. Naszą szkołę reprezentowały Panie Beata Krasińska oraz Joanna Haftka-Cebulska.

W trakcie spotkania omówione zostały strategie działań dotyczące przebiegu projektu. Każdy z partnerów otrzymał konkretne zadania do wykonania. Spotkanie uświetniła wizyta w Ratuszu i spotkanie z władzami miejskimi oraz lokalną prasą.