Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Stypendia marszałkowskie


Stypendia marszałkowskie

Uczniowie technikum, mieszkający poza terenem miasta Grudziądza, mogą ubiegać się o stypendium o charakterze socjalnym. Podczas przyznawania stypendium brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) średnia ocen ucznia uzyskana w roku szkolnym - minimum 4,5 lub inne szczególne (udokumentowane) osiągnięcia,

2) łączna liczba członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym liczba dzieci uczących się w wieku do 24 lat,

3) łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące,

4) średni dochód brutto miesięczny na jednego członka rodziny,

5) inne osiągnięcia ucznia, jak udział w konkursach i olimpiadach,

6) czy osoby, które się o nie ubiegają otrzymują lub nie otrzymują stypendium z innych źródeł.

Wnioski należy składać do Pani pedagog K. Bulczyńskiej do dnia  12 września 2023r.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

1) opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,

2) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych,

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły,

4) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium w przypadku przyznania stypendium przez Zarząd Województwa.

 

Kryteria przyznawania stypendium marszałkowskiego: nie ma progu dochodowego.

 

ZAŁĄCZNIK