Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dofinansowanie zakupu podręczników


Dofinansowanie zakupu podręczników

dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 pomoc jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie ZST mogą otrzymać dofinansowanie zakupu  podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych w wysokości do kwoty 445zł.

Wniosek należy złożyć do pani pedagog Katarzyny Bulczyńskiej w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2023r.

Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów jest przedłożenie dowodu zakupu ( faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów).

ZAŁĄCZNIK