Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REKRUTACJA

Zasady i kryteria rekrutacji

Harmonogram naboru

Instrukcja wypełniania wniosku w systemie naboru elektronicznego

Dokumenty wymagane przez szkołę:.

 •  Wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych).
 • Potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Przypominamy!

 

      Informacje dla kandydatów do klas I w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu:

 

1. Zgodnie z harmonogramem elektronicznego naboru kandydaci muszą dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  w terminie od 27 czerwca (od godz. 9:00) do 11 lipca2023r. (do godz. 15:00).

2. Osoby, które do 11 lipca 2023r. dostarczyły kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminieod 18 lipca (od godz. 12:00) do 21 lipca 2023r. (do godz. 15:00) muszą dokonać potwierdzenia woli przyjścia do Zespołu Szkół Technicznychw postaci przyniesienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Osoby, które już wcześniej dostarczyły oryginały, uznajemy za przyjęte (takich kandydatów obowiązuje jednak punkt 4).

4. Skierowania do Ośrodka Medycyny Pracy będą wydawane kandydatom po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do ZST.

     Po otrzymaniu skierowania należy udać się do Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Chełmińskiej 103 w Grudziądzu, aby zarejestrować się na badania.

     Kandydat może tego dokonać sam.

     Rejestracja odbywa się:

     poniedziałek - wtorek: 7:00-9:00, środa - czwartek: 7:00-8:00.

     W dniach 19 i 20 lipca dodatkowo rejestracja kandydatów do szkoły odbędzie się w godzinach 12:00-13:00.

  

5. Kandydaci posiadający Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) proszeni są o dostarczenie uaktualnionej wersji do sekretariatu szkoły.

 

6. Kandydaci posiadający Orzeczenia o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PFRON) proszeni są o dostarczenie kserokopii dokumentu do sekretariatu szkoły.

  

7. Kandydaci przyjęci do ZST, którzy są zainteresowani zamieszkaniem w BURSIE mogą skorzystać z oferty w następujących placówkach:

     BURSA szkolna, ul. Hallera 37 w Grudziądzu,

     BURSA Caritas, ul. Chełmińska 97 w Grudziądzu.

 

W Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu na rok szkolny 2023/2024 planowany jest nabór do następujących klas 5-letniego technikum:
 1. Technik analityk
 2. Technik elektronik
 3. Technik elektryk
 4. Technik informatyk
 5. Technik programista
 6. Technik mechatronik
 7. Technik robotyk